ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος “Royalwraps.gr” είναι η επίσημη ιστοσελίδα παρουσίασης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενη Ιστοσελίδα), που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με επωνυμία “Royal Wraps”, με έδρα την Κολχίδος 51, Ελληνικό, 16777, Αττική, Τηλ.: +30.6946661902 (στο εξής καλούμενη η Επιχείρηση).

Οι επισκέπτες οι οποίοι πλοηγούνται στις σελίδες ή χρησιμοποιούν υλικό από την Ιστοσελίδα αποδέχονται όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και του “Royalwraps.gr”, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχει η παρούσα Ιστοσελίδα ανήκουν στον ιδιοκτήτη του “Royalwraps.gr”. Έχοντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το “Royalwraps.gr” εφαρμόζοντας στο ακέραιο τις οδηγίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών ύστερα από αίτηση δύνανται να διαγραφούν οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από την Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει για οποιαδήποτε αιτία. Ο Ιστότοπος παρέχει ενημερωτικό περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, συνδέσμους, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ο επισκέπτης των σελίδων της Ιστοσελίδας κατανοεί και συμφωνεί, ότι όλοι οι αναφερόμενοι όροι, στο σύνολο του περιεχομένου τους ή μεμονωμένα, δύνανται να αλλάξουν ή να μετατραπούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το λογότυπο “Royalwraps.gr” είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Οι ονομασίες υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

COOKIES

Η Επιχείρηση και το “Royalwraps.gr” μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων του “Royalwraps.gr”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες του “Royalwraps.gr” και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του “Royalwraps.gr” είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/ χρήστης του “Royalwraps.gr” μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του “Royalwraps.gr”, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων του “Royalwraps.gr” δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες αυτές.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/ χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο “Royalwraps.gr” κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη/ χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.